3.2 Registru pentru evidenta Hotararilor autoritatii deliberative

Numar Doc Nume Descriere Data Doc Data intrare
2 HCL nr. 2 din 21.01.2021 HCL nr. 2 din 21.01.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 1.000.000 lei pentru asigurarea cofinanțării la proiectele „Îmbunătățirea calității vieții in orașul Siret, județul Suceava”, cod SMIS 124600 și „Creșterea calității vieții in orașul Siret prin cultura, educație permanentă și spații urbane moderne”, cod SMIS 125425, finanțate din Programul Operațional Regional 2014-2020 VIZIBIL 21.01.2021 02.02.2021
5 Hotărârea nr. 5/28.01.2021 Hotărârea nr. 5/28.01.2021 privind privind repartizarea consilierilor locali, a șefilor de servicii și a altor funcționari publici din aparatul de specialitate al primarului orașului Siret, pe cartierele oraşului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.01.2021 05.02.2021
4 Hotărârea nr. 4/28.01.2021 Hotărârea nr. 4/28.01.2021 privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării terenului din domeniul privat al orașului Siret, în suprafaţă de 143 mp, imobil identificat cadastral cu nr. 36070, situat în orașul Siret, str. Margareta Mușata, f.n, cu caracter normativ, în unanimitate VIZIBIL 28.01.2021 05.02.2021
8 Hotărârea nr. 8/28.01.2021 Hotărârea nr. 8/28.01.2021 privind modificarea HCL nr. 109 din 31.10.2019 privind desemnarea reprezentanților U.A.T. Orașul Siret în Consiliul de conducere al Asocierii în participațiune încheiat între UAT Orașul Siret, Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava, S.C. INDUSTRIAL PARK EAST EUROPEAN BORDER S.R.L. și UAT Județul Suceava în vederea realizării și exploatării Parcului Știintific și Tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.01.2021 05.02.2021
9 Hotărârea nr. 9/28.01.2021 Hotărârea nr. 9/28.01.2021 privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării terenului din domeniul privat al orașului Siret, în suprafaţă de 70 mp, imobilul identificat cadastral cu nr. 35126, situat în orașul Siret, str. Vasile Lupu Vodă, nr. 19, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.01.2021 05.02.2021
10 Hotărârea nr. 10/28.01.2021 Hotărârea nr. 10/28.01.2021 privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării terenului din domeniul privat al orașului Siret, în suprafaţă de 878 mp, imobil identificat cadastral cu nr. 36066, situat în orașul Siret, str. Sf. Ioan Botezătorul, f.n, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.01.2021 05.02.2021
11 Hotărârea nr. 11/28.01.2021 Hotărârea nr. 11/28.01.2021 privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării terenului din domeniul privat al orașului Siret, în suprafaţă de 944 mp, imobil identificat cadastral cu nr. 36068, situat în orașul Siret, str. 9 Mai, f.n., cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.01.2021 05.02.2021
12 Hotărârea nr. 12/28.01.2021 Hotărârea nr. 12/28.01.2021 privind acordarea mandatului special reprezentantului oraşului Siret, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și împuternicirea Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT oraşul Siret, Județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.01.2021 05.02.2021
13 Hotărârea nr. 13/28.01.2021 Hotărârea nr. 13/28.01.2021 aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama orașului Siret, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.01.2021 05.02.2021
14 Hotărârea nr. 14/28.01.2021 Hotărârea nr. 14/28.01.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. pentru anul 2021, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.01.2021 05.02.2021
15 Hotărârea nr. 15/28.01.2021 Hotărârea nr. 15/28.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orașului Siret, jud. Suceava”, cod SMIS 139818, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.01.2021 05.02.2021
16 Hotărârea nr. 16/28.01.2021 Hotărârea nr. 16/28.01.2021 privind suplimentarea valorii corespunzătoare valorii neeligibile aferente proiectului „Construire Centru de servicii sociale integrate Siret-Mănăstioara” proiect finanțat de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în baza contractului C1920072S212013504258 cu suma de 281.529,38 lei (inclusiv TVA), de la bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al orașului Siret, județul Suceava, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.01.2021 05.02.2021
17 Hotărârea 17/08.02.2021 Hotărârea 17/08.02.2021 pentru pentru numirea provizorie a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, efectuată în temeiul O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu caracter normativ, în unanimitate (14 voturi); VIZIBIL 08.02.2021 10.02.2021
18 Hotărârea 18/08.02.2021 Hotărârea 18/08.02.2021 pentru privind aprobarea utilizării partiale din excedentul cumulat al bugetului local, înregistrat la finele anului 2020, a sumei de 2.820.000 lei, la unele proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu caracter normativ, în unanimitate(14 voturi). VIZIBIL 08.02.2021 10.02.2021
19 Hotărârea nr.19 din 25.02.2021 Hotărârea nr. 19/25.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna martie 2021 cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 25.02.2021 08.03.2021
3 HCL nr. 3 din 21.01.2021 HCL nr. 3 din 21.01.2021 privind stabilirea tarifelor pentru colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere practicate de către S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. VIZIBIL 21.01.2021 02.02.2021
6 Hotărârea nr. 6/28.01.2021 Hotărârea nr. 6/28.01.2021 privind aprobarea programului de audiențe al consilierilor Consiliului Local al Orașului Siret, în unanimitate; VIZIBIL 28.01.2021 05.02.2021
7 Hotărârea nr. 7/28.01.2021 Hotărârea nr. 7/28.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2021, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.01.2021 05.02.2021
1 HCL nr. 1 din 21.01.2021 HCL nr. 1 din 21.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință VIZIBIL 21.01.2021 02.02.2021
20 Hotărârea nr. 20/25.02.2021 Hotărârea nr. 20/25.02.2021 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Orașului Siret pentru perioada 2021-2030, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 25.02.2021 08.03.2021
21 Hotărârea nr. 21/25.02.2021 Hotărârea nr. 21/25.02.2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Siret care vor face parte din comisiile de concurs/examen și contestații, în vederea ocupării postului de Director financiar-contabil la Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 25.02.2021 08.03.2021
22 Hotărârea nr. 22/25.02.2021 Hotărârea nr. 22/25.02.2021 privind privind aprobarea aparteneței unor bunuri imobile la domeniul privat al orașului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 25.02.2021 08.03.2021
23 Hotărârea nr. 23/25.02.2021 Hotărârea nr. 23/25.02.2021 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru salariații Spitalului de Boli Cronice Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 25.02.2021 08.03.2021
24 Hotărârea nr. 24/25.02.2021 Hotărârea nr. 24/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al orașului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 25.02.2021 08.03.2021
25 Hotărârea nr. 25/25.02.2021 Hotărârea nr. 25/25.02.2021 privind aprobarea cotelor corespunzătoare pierderilor de apă pentru anul 2019 justificate starea tehnică a sistemelor de apă și canalizare ale orașului Siret, județul Suceava, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 25.02.2021 08.03.2021
26 Hotărârea nr. 26/25.02.2021 Hotărârea nr. 26/25.02.2021 privind aprobarea volumului de lucrări pentru anul 2021, ce vor fi efectuate de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 25.02.2021 08.03.2021
27 Hotărârea nr.27/05.03.2021 Hotărârea nr.27/05.03.2021 pentru aprobarea împuternicirii primarului orașului Siret, dl. Adrian Popoiu, a secretarului general al orașului Siret, dl Ioniță Adrian-Victor și a Directorului executiv al Direcției Buget-prognoze, impozite și taxe, dl. Cîrșmar Cătălin-Teodor pentru a semna CONTRACTUL DE CREDIT cu Banca Transilvania pentru un plafon de 1.000.000 lei, a cărui contractare a fost aprobată prin H.C.L. nr. 69/2020 precum și CONTRACTUL DE IPOTECĂ MOBILIARĂ ASUPRA INCASARILOR SI SOLDUL CONTULUI CURENT SI A SUBCONTURILOR DESCHISE LA BANCA TRANSILVANIA și CONTRACTUL DE IPOTECA MOBILIARA ASUPRA INCASARILOR SI SOLDUL CONTULUI CURENT DESCHIS LA TERTI, pentru garantarea aceluiași credit, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 05.03.2021 10.03.2021
28 Hotărârea nr. 28/05.03.2021 Hotărârea nr. 28/05.03.2021 pentru aprobarea apartenenţei unor bunuri imobile la domeniul privat al oraşului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 05.03.2021 10.03.2021
29 Hotărârea nr. 29/31.03.2021 Hotărârea nr. 29/31.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2021. VIZIBIL 31.03.2021 13.04.2021
30 Hotărârea nr. 30/31.03.2021 Hotărârea nr. 30/31.03.2021, privind decontarea navetei pentru luna ianuarie 2021 la Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret. VIZIBIL 31.03.2021 13.04.2021
31 Hotărârea nr. 31/31.03.2021 Hotărârea nr. 31/31.03.2021, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret. VIZIBIL 31.03.2021 13.04.2021
32 Hotărârea nr. 32/31.03.2021 Hotărârea nr. 32/31.03.2021 privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P/U.Z.) la obiectivul de investiţie „Bloc de Locuinte A.N.L. pentru specialisti”. VIZIBIL 31.03.2021 13.04.2021
33 Hotărârea nr. 33/31.03.2021 Hotărârea nr. 33/31.03.2021 privind aprobarea aparteneței unor bunuri imobile la domeniul privat al orașului Siret. VIZIBIL 31.03.2021 13.04.2021
34 Hotărârea nr. 34/31.03.2021 Hotărârea nr. 34/31.03.2021 privind completarea inventarului domeniului privat al orașului Siret. VIZIBIL 31.03.2021 13.04.2021
35 Hotărârea nr. 35/31.03.2021 Hotărârea nr. 35/31.03.2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală încheiat între Camera de Comerț și Industrie Suceava și UAT Orașul Siret. VIZIBIL 31.03.2021 13.04.2021
36 Hotărârea nr. 36/14.04.2021 Hotărârea nr. 36/14.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Siret pe anul 2021; VIZIBIL 14.04.2021 20.04.2021
37 Hotărârea nr. 37/14.04.2021 Hotărârea nr. 37/14.04.2021 privind aprobarea inițierii procedurii de alipire a imobilelor cu nr. cadastral 34348, 34349, 34350, 34351, 34352, 34353, 34354, 34355, 34356, 34357, 34358 și 34359 din domeniul privat al orașului Siret. VIZIBIL 14.04.2021 20.04.2021
38 Hotărârea nr. 38/14.04.2021 Hotărârea nr. 38/14.04.2021 privind aprobarea înființării Serviciului de Iluminat Public al orașului Siret, structură cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului local al orasului Siret, județul Suceava. VIZIBIL 14.04.2021 20.04.2021
39 Hotărârea nr. 39/14.04.2021 Hotărârea nr. 39/14.04.2021 pentru aprobarea Studiului de Oportunitate Privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciului de Iluminat public în orașul Siret. VIZIBIL 14.04.2021 20.04.2021
40 Hotărârea nr. 40/29.04.2021 Hotărârea nr. 40/29.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2021. VIZIBIL 29.04.2021 12.05.2021
41 41/29.04.2021 Hotărârea nr. 41/29.04.2021 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna februarie 2021 la Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret și la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret. VIZIBIL 29.04.2021 12.05.2021
42 Hotărârea nr. 42/29.04.2021 Hotărârea nr. 42/29.04.2021 privind aprobarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul privat al orașului Siret. VIZIBIL 29.04.2021 12.05.2021
43 Hotărârea nr. 43/29.04.2021 Hotărârea nr. 43/29.04.2021 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. VIZIBIL 29.04.2021 12.05.2021
44 Hotărârea nr. 44/29.04.2021 Hotărârea nr. 44/29.04.2021 privind modificarea HCL nr. 110/31.10.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Constructie si dotare de ateliere, laboratoare si amfiteatru in cadrul Colegiului Tehnic Latcu Voda Oraș Siret, jud Suceava". VIZIBIL 29.04.2021 12.05.2021
45 Hotărârea nr. 45/29.04.2021 Hotărârea nr. 45/29.04.2021 privind modificarea HCL nr. 83/12.07.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Construcție și dotare de ateliere, laboratoare și amfiteatru în cadrul Colegiului Tehnic Lațcu Vodă Oraș Siret, jud Suceava”. VIZIBIL 29.04.2021 12.05.2021
46 Hotărârea nr. 46/29.04.2021 Hotărârea nr. 46/29.04.2021 privind aprobarea regulamentului privind parcurile, locurile de joaca, locurile de odihnă și spatiile verzi de cartier aflate in administrarea orasului Siret. VIZIBIL 29.04.2021 12.05.2021
47 Hotărârea nr. 47/27.05.2021 Hotărârea nr. 47/27.05.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2021. VIZIBIL 27.05.2021 10.06.2021
48 Hotărârea nr. 48/27.05.2021 Hotărârea nr. 48/27.05.2021 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna martie 2021 la Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret. VIZIBIL 27.05.2021 10.06.2021
49 Hotărârea nr. 49/27.05.2021 Hotărârea nr. 49/27.05.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Siret în comisiile de concurs și contestații, în vederea ocupării postului de Director medical la Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, organizat în data de 09.06.2021. VIZIBIL 27.05.2021 10.06.2021
50 Hotărârea nr. 50/27.05.2021 Hotărârea nr. 50/27.05.2021 privind aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 36448 din domeniul privat al orașului Siret. VIZIBIL 27.05.2021 10.06.2021
51 Hotărârea nr. 51/27.05.2021 Hotărârea nr. 51/27.05.2021 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Siret. VIZIBIL 27.05.2021 10.06.2021
52 Hotărârea nr. 52/27.05.2021 Hotărârea nr. 52/27.05.2021 privind acordarea mandatului special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să declanșeze procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. VIZIBIL 27.05.2021 10.06.2021
53 Hotărârea nr. 53/27.05.2021 Hotărârea nr. 53/27.05.2021 privind aprobarea notei conceptuale pentru proiectul "Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Boli Cronice Siret prin achizitia si montajul de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totala si de detectare semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen”, cod SMIS 151622, propus spre finanțare din POIM 2014-2020. VIZIBIL 27.05.2021 10.06.2021
54 Hotărârea nr. 54/27.05.2021 Hotărârea nr. 54/27.05.2021 privind aprobarea temei de proiectare pentru proiectul "Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Boli Cronice Siret prin achizitia si montajul de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totala si de detectare semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen”, cod SMIS 151622, propus spre finanțare din POIM 2014-2020. VIZIBIL 27.05.2021 10.06.2021
55 Hotărârea nr. 55/27.05.2021 Hotărârea nr. 55/27.05.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI - Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul de Boli Cronice Siret prin achizitia si montajul de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totala si de detectare semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen”, cod SMIS 151622, propus spre finanțare din POIM 2014-2020. VIZIBIL 27.05.2021 10.06.2021
56 Hotărârea nr. 56/27.05.2021 Hotărârea nr. 56/27.05.2021 pentru aprobarea apartenenţei unor bunuri imobile la domeniul privat al oraşului Siret. VIZIBIL 27.05.2021 10.06.2021
57 Hotărârea nr. 57/27.05.2021 Hotărârea nr. 57/27.05.2021 privind rectificarea bugetului local si aprobarea Bugetului Serviciului de Iluminat Public al orasului Siret. VIZIBIL 27.05.2021 10.06.2021
58 Hotărârea nr. 58/18.06.2021 Hotărârea nr. 58/18.06.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Siret cu echipamente de protectie si dispozitive medicale pentru prevenirea si combaterea crizei sanitare COVID-19”, cod SMIS 145778. VIZIBIL 18.06.2021 30.06.2021
59 Hotărârea 59/18.06.2021 Hotărârea 59/18.06.2021 privind împuternicirea domnului Popoiu Adrian, primarul oraşului Siret, județul Suceava, pentru a susține valabilitatea ofertei UAT orașul Siret, la licitația organizată de Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. în data de 29.06.2021, să semneze procesul verbal al licitației, procesul-verbal de adjudecare și, dacă este cazul, contractul de vânzare-cumpărare a imobilelor în numele și pentru UAT Siret – orașul Siret în formă autentică notarială. VIZIBIL 18.06.2021 30.06.2021
60 Hotărârea nr. 60/30.06.2021 Hotărârea nr. 60/30.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2021. VIZIBIL 30.06.2021 08.07.2021
61 Hotărârea nr. 61/30.06.2021 Hotărârea nr. 61/30.06.2021 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna aprilie 2021 la Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret și pentru luna martie 2021 la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret. VIZIBIL 30.06.2021 08.07.2021
62 Hotărârea nr. 62/30.06.2021 Hotărârea nr. 62/30.06.2021 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru lunile aprilie și mai 2021 la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret și pentru luna mai 2021 la Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret. VIZIBIL 30.06.2021 08.07.2021
63 Hotărârea nr. 63/30.06.2021 Hotărârea nr. 63/30.06.2021 privind aprobarea deducerii din chiria anuală a cheltuielilor ocazionate de îmbunătățirile aduse spațiului închiriat de Organizația Locală a Partidului Social Democrat, situat în orașul Siret, strada Lațcu Vodă nr. 1., cu caracter normativ, (6 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 3 nu au participat la vot, 1 lipsa). VIZIBIL 30.06.2021 08.07.2021
64 Hotărârea nr. 64/30.06.2021 Hotărârea nr. 64/30.06.2021 privind aparteneța unui bun imobil la domeniul privat al orașului Siret. VIZIBIL 30.06.2021 08.07.2021
65 Hotărârea nr. 65/30.06.2021 Hotărârea nr. 65/30.06.2021 privind aprobarea listei proiectelor selectate și declarate câștigătoare pe anul 2021 în baza Legii 350/2005, actualizată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. VIZIBIL 30.06.2021 08.07.2021
66 Hotărârea 66/08.07.2021 Hotărârea 66/08.07.2021 pentru modificarea HCL nr. 18 din 08.02.2021 privind aprobarea utilizării partiale din excedentul cumulat al bugetului local, înregistrat la finele anului 2020, a sumei de 2.820.000 lei, la unele proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile. VIZIBIL 08.07.2021 12.07.2021
67 Hotărârea 67/08.07.2021 Hotărârea 67/08.07.2021 pentru privind suplimentarea valorii corespunzatoare valorii neeligibile aferente proiectului `Construire Centru de servicii sociale integrate Siret-Manastioara` proiect finantat de catre Agentia pentru Finantarea Investițiilor Rurale în baza contractului C1920072S212013504258 cu suma de 239.644,89 lei (inclusiv TVA) de la bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Orașului Siret, județul Suceava. VIZIBIL 08.07.2021 12.07.2021
68 Hotărârea nr. 68/29.07.2021 Hotărârea nr. 68/29.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna august 2021. VIZIBIL 29.07.2021 10.08.2021
69 Hotărârea nr. 69/29.07.2021 Hotărârea nr. 69/29.07.2021 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna iunie 2021 la Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret. VIZIBIL 29.07.2021 10.08.2021
70 Hotărârea nr. 70/29.07.2021 Hotărârea nr. 70/29.07.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al orașului Siret în Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea ocupării postului de Director medical la Spitalul de Boli Cronice Siret, organizat în data de 23.08.2021. VIZIBIL 29.07.2021 10.08.2021
71 Hotărârea nr. 71/29.07.2021 Hotărârea nr. 71/29.07.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. VIZIBIL 29.07.2021 10.08.2021
72 Hotărârea nr. 72/29.07.2021 Hotărârea nr. 72/29.07.2021 pentru completarea și modificarea HCL nr. 1/2009 privind normele de bună convieţuire, ordine şi liniştea publică, gospodărirea oraşului şi protecţia mediului în oraşul Siret. VIZIBIL 29.07.2021 10.08.2021
73 Hotărârea nr. 73/29.07.2021 Hotărârea nr. 73/29.07.2021 pentru aprobarea Planului Circulației Rutiere al oraşului Siret. VIZIBIL 29.07.2021 10.08.2021
74 Hotărârea nr. 74/29.07.2021 Hotărârea nr. 74/29.07.2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2020. VIZIBIL 29.07.2021 10.08.2021
75 Hotărârea nr. 75/26.08.2021 Hotărârea nr. 75/26.08.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2021. VIZIBIL 26.08.2021 06.09.2021
76 Hotărârea nr. 76/26.08.2021 Hotărârea nr. 76/26.08.2021 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna iunie 2021 la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret. VIZIBIL 26.08.2021 06.09.2021
77 Hotărârea nr. 77/26.08.2021 Hotărârea nr. 77/26.08.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru Serviciul de îngrijire la domiciliu. VIZIBIL 26.08.2021 06.09.2021
78 Hotărârea nr. 78/26.08.2021 Hotărârea nr. 78/26.08.2021 privind privind aprobarea situaţiei financiare a S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. pe anul 2020. VIZIBIL 26.08.2021 06.09.2021
79 Hotărârea nr. 79/26.08.2021 Hotărârea nr. 79/26.08.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. VIZIBIL 26.08.2021 06.09.2021
80 Hotărârea nr. 80/26.08.2021 Hotărârea nr. 80/26.08.2021 pentru modificarea HCL nr. 5 din 31.01.2019 privind înființarea societății Comerciale de interes public INDUSTRIAL PARK EAST EUROPEAN BORDER SRL. VIZIBIL 26.08.2021 06.09.2021
81 Hotărârea nr. 81/26.08.2021 Hotărârea nr. 81/26.08.2021 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 13.728.260 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului. VIZIBIL 26.08.2021 06.09.2021
82 Hotărârea nr. 82/26.08.2021 Hotărârea nr. 82/26.08.2021 privind aprobarea programului manifestărilor cultural-artistice dedicate Zilelor și Nopților Oraşului Siret 16-19 septembrie 2021. VIZIBIL 26.08.2021 06.09.2021
83 Hotărârea nr. 83/27.09.2021 Hotărârea nr. 83/27.09.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. VIZIBIL 27.09.2021 04.10.2021
84 Hotărârea nr. 84/30.09.2021 Hotărârea nr. 84/30.09.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna octombrie 2021. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
85 Hotărârea nr. 85/30.09.2021 Hotărârea nr. 85/30.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Petru Muşat” Siret, pentru anul școlar 2021- 2022. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
86 Hotărârea nr. 86/30.09.2021 Hotărârea nr. 86/30.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al orașului Siret în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic „Laţcu Vodă” Siret, pentru anul școlar 2021-2022. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
87 Hotărârea nr. 87/30.09.2021 Hotărârea nr. 87/30.09.2021 privind completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al oraşului Siret, însuşit prin HCL nr. 86/2010, cu completările şi modificările ulterioare. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
88 Hotărârea nr. 88/30.09.2021 Hotărârea nr. 88/30.09.2021 privind aprobarea înființării Serviciului Social - Locuințe Sociale pentru Persoane cu Dizabilități din cadrul Centrului de Asistență Socială „Ingvar Kamprad” Siret și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Social - Locuințe sociale pentru persoane cu dizabilități. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
89 Hotărârea nr. 89/30.09.2021 Hotărârea nr. 89/30.09.2021 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate a primarului oraşului Siret, instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orașului Siret. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
90 Hotărârea nr. 90/30.09.2021 Hotărârea nr. 90/30.09.2021 privind aprobarea apartenenţei unui bun imobil la domeniul privat al oraşului Siret. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
91 Hotărârea nr. 91/30.09.2021 Hotărârea nr. 91/30.09.2021 privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării terenului din domeniul privat al orașului Siret, în suprafaţă de 406, imobil identificat cadastral cu nr. 35805, situat în orașul Siret, str. Alexandru cel Bun f.n. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
92 Hotărârea nr. 92/30.09.2021 Hotărârea nr. 92/30.09.2021 privind vânzarea directă către proprietarul locuinței edificată pe parcela de teren cu categoria de folosință curți-construcții, în suprafaţă de 500, identificat cadastral cu nr. 36532, situat în orașul Siret, str. Castanilor f.n. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
93 Hotărârea nr. 93/30.09.2021 Hotărârea nr. 93/30.09.2021 privind aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 775 din domeniul public al orașului Siret. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
94 Hotărârea nr. 94/30.09.2021 Hotărârea nr. 94/30.09.2021 privind aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 35592 din domeniul privat al orașului Siret. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
95 Hotărârea nr. 95/30.09.2021 Hotărârea nr. 95/30.09.2021 privind trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat al oraşului Siret în domeniul public al orașului Siret. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
96 Hotărârea nr. 96/30.09.2021 Hotărârea nr. 96/30.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați (faza proiect tehnic de execuție) pentru obiectivele de investiții din cadrul proiectului „Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Siret, judetul Suceava”, cod SMIS 124600. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
97 Hotărârea nr. 97/30.09.2021 Hotărârea nr. 97/30.09.2021 privind aprobarea modalității de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr. 7337/24.09.2019 pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea, extinderea si dotarea Gradiniței cu program normal Luminita Oras Siret, jud Suceava”. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
98 Hotărârea nr. 98/30.09.2021 Hotărârea nr. 98/30.09.2021 privind aprobarea modalității de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr. 872/03.02.2020 pentru obiectivul de investiții “Constructie si dotare de ateliere, laboratoare si amfiteatru in cadrul Colegiului Tehnic Latcu Voda Oraș Siret, jud Suceava”. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
99 Hotărârea nr. 99/30.09.2021 Hotărârea nr. 99/30.09.2021 privind aprobarea modalității de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr. 4459/15/10.06.2020 pentru obiectivul de investiții “Creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de CO2 în orașul Siret - prin introducerea transportului public local și prin crearea și modernizarea infrastructurilor de transport, velo și pietonale”. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
100 Hotărârea nr. 100/30.09.2021 Hotărârea nr. 100/30.09.2021 privind aprobarea modalității de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr. 4879/86/24.06.2020 pentru obiectivul de investiții “Extindere si dotare Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret, jud. Suceava”. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
101 Hotărârea nr. 101/30.09.2021 Hotărârea nr. 101/30.09.2021 privind aprobarea modalității de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr. 6563/396/17.08.2020 pentru obiectivul de investiții “Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Siret, judetul Suceava”. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
102 Hotărârea nr. 102/30.09.2021 Hotărârea nr. 102/30.09.2021 privind aprobarea modalității de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr. 7615/300/21.09.2020 pentru obiectivul de investiții “Cresterea calitatii vietii in orasul Siret prin cultura, educatie permanenta si spatii urbane moderne”. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
103 Hotărârea nr. 103/30.09.2021 Hotărârea nr. 103/30.09.2021 privind aprobarea modalității de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr. 7282/1015/25.08.2021 pentru obiectivul de investiții “Infiintarea parcului stiintific si tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret”. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
104 Hotărârea nr. 104/30.09.2021 Hotărârea nr. 104/30.09.2021 privind aprobarea ajustării prețului contractului de execuție lucrări nr. 8951/189/25.11.2019 pentru obiectivul de investiții “Extindere rețele de canalizare in orașul Siret - Vama Siret, județul Suceava”. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
105 Hotărârea nr. 105/30.09.2021 Hotărârea nr. 105/30.09.2021 privind aprobarea modalității de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr. 9382/44/09.12.2020 pentru obiectivul de investiții “Extindere și reabilitare grupuri sanitare la Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret”. VIZIBIL 30.09.2021 13.10.2021
106 Hotărârea nr. 106/07.10.2021 Hotărârea nr. 106/07.10.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. VIZIBIL 07.10.2021 15.10.2021
107 Hotărârea nr. 107/26.10.2021 Hotărârea nr. 107/26.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna octombrie 2021. VIZIBIL 26.10.2021 29.10.2021
108 Hotărârea nr. 108/26.10.2021 Hotărârea nr. 108/26.10.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. VIZIBIL 26.10.2021 29.10.2021
109 Hotarârea nr. 109/26.10.2021 Hotarârea nr. 109/26.10.2021 privind aprobarea Notei conceptuale, a Temei de proiectare și a documentației de avizare pentru lucrările de intervenții pentru obiectivul de investiție „MODERNIZAREA ȘI REABILITARE DRUMURI LOCALE AFECTATE DE MASTERPLANUL DE EXTINDERE A REȚELEI DE APĂ-CANAL, ÎN ORAȘUL SIRET, JUDEȚUL SUCEAVA„. VIZIBIL 26.10.2021 29.10.2021
110 Hotărârea nr. 110/26.10.2021 Hotărârea nr. 110/26.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și Devizul general pentru obiectivul de investiție „MODERNIZAREA ȘI REABILITARE DRUMURI LOCALE AFECTATE DE MASTERPLANUL DE EXTINDERE A REȚELEI DE APĂ-CANAL, ÎN ORAȘUL SIRET, JUDEȚUL SUCEAVA”. VIZIBIL 26.10.2021 29.10.2021
111 Hotărârea nr. 111/28.10.2021 Hotărârea nr. 111/28.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna noiembrie 2021. VIZIBIL 28.10.2021 05.11.2021
112 Hotărârea nr. 112/28.10.2021 Hotărârea nr. 112/28.10.2021 privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Boli Cornice, Siret. VIZIBIL 28.10.2021 05.11.2021
113 Hotărârea nr. 113/28.10.2021 Hotărârea nr. 113/28.10.2021 pentru aprobarea apartenenței unui bun imobil la domeniul privat al orașului Siret. VIZIBIL 28.10.2021 05.11.2021
114 Hotărârea nr. 114/28.10.2021 Hotărârea nr. 114/28.10.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Siret, județul Suceava. VIZIBIL 28.10.2021 05.11.2021
115 Hotărârea nr. 115/28.10.2021 Hotărârea nr. 115/28.10.2021 privind constituirea Consiliului tehnico-economic (CTE) la nivelul UAT Orașul Siret și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului tehnico-economic. VIZIBIL 28.10.2021 05.11.2021
116 Hotărârea nr. 116/28.10.2021 Hotărârea nr. 116/28.10.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Siret în Comisiile de evaluare a probei de interviu, în vederea ocupării funcției de Director și Director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza UAT Siret. VIZIBIL 28.10.2021 05.11.2021
117 Hotărârea nr. 117/28.10.2021 Hotărârea nr. 117/28.10.2021 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și a dreptului de servitute către DELGAZ GRID S.A. Târgu-Mureș, asupra terenului din domeniul public al orașului Siret, în suprafață de 23,85 mp pentru realizarea lucrării „Instalație racord privind alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompe SPE1(Stație Pompare Evacuare 1) și SPE 1bis (Stație Pompare Evacuare 1bis) din cadrul S.H.I. (Sistem Hidrotehnic Independent) Siret”și al dreptului de acces al DELGAZ GRID S.A. pe terenul în suprafață de 23,85 mp ocupat temporar pe durata executării lucrărilor. VIZIBIL 28.10.2021 05.11.2021
118 Hotărârea nr. 118/28.10.2021 Hotărârea nr. 118/28.10.2021 pentru completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al Orașului Siret, însușit prin HCL nr.86/2010, cu completările și modificările ulterioare. VIZIBIL 28.10.2021 05.11.2021
119 Hotărârea nr. 119/28.10.2021 Hotărârea nr. 119/28.10.2021 privind împuternicirea domnului Popoiu Adrian, primarul orașului Siret, județul Suceava pentru a negocia clauzele contractului de închiriere penteu Hala industrială situate în orașul Siret, strada 1 Decembrie, nr.11 A și terenul aferent în suprafața de 6555 mp. VIZIBIL 28.10.2021 05.11.2021
120 Hotărârea nr. 120/28.10.2021 Hotărârea nr. 120/28.10.2021 privind asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului „CARPATHIA UNESCO-GREEN CARPATHIA integrated cross-border touristic route”. VIZIBIL 28.10.2021 05.11.2021
121 Hotărârea nr. 121/02.11.2021 Hotărârea nr. 121/02.11.2021 pentru aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat al orașului Siret în domeniul public al orașului Siret. VIZIBIL 02.11.2021 05.11.2021
122 Hotărârea nr. 122/02.11.2021 Hotărârea nr. 122/02.11.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. VIZIBIL 02.11.2021 05.11.2021
123 Hotărârea nr. 123/02.11.2021 Hotărârea nr. 123/02.11.2021 privind alocarea sumei de 13.500 lei pentru finanțarea Strategiei de Dezvoltare a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară- Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus. VIZIBIL 02.11.2021 05.11.2021
124 Hotărârea nr. 124/09.11.2021 Hotărârea nr. 124/09.11.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. VIZIBIL 09.11.2021 11.11.2021
135 Hotărârea nr. 135/09.12.2021 Hotărârea nr. 135/09.12.2021 privind aprobarea Devizului general actualizat-2021 și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Extindere rețele de canalizare în orașul Siret –Vama Siret, județul Suceava. VIZIBIL 09.12.2021 13.12.2021
136 Hotărârea nr. 136/09.12.2021 Hotărârea nr. 136/09.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. VIZIBIL 09.12.2021 13.12.2021
137 Hotărârea nr. 137/09.12.2021 Hotărârea nr. 137/09.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de CO2 în orașul Siret- prin introducerea transportului public local și prin crearea și modernizarea infrastructurilor de transport, velo și pietonale ” cod SMIS 120697. VIZIBIL 09.12.2021 13.12.2021
125 Hotărârea nr. 125/25.11.2021 Hotărârea nr. 125/25.11.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2021. VIZIBIL 25.11.2021 06.12.2021
126 Hotărârea nr. 126/25.11.2021 Hotărârea nr. 126/25.11.2021 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna septembrie 2021 la Școala Gimnazială „Petru Mușat”, Siret. VIZIBIL 25.11.2021 06.12.2021
127 Hotărârea nr. 127/25.11.2021 Hotărârea nr. 127/25.11.2021 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna septembrie 2021 la Colegiul Tehnic „Lațcu-Vodă”, Siret. VIZIBIL 25.11.2021 06.12.2021
128 Hotărârea nr. 128/25.11.2021 Hotărârea nr. 128/25.11.2021 privind propunerea de organizare a rețelei școlare la nivelul orașului Siret în anul școlar 2022-2023. VIZIBIL 25.11.2021 06.12.2021
129 Hotărârea nr. 129/25.11.2021 Hotărârea nr. 129/25.11.2021 pentru aprobarea apartenenței unui bun imobil la domeniul privat al orașului Siret. VIZIBIL 25.11.2021 06.12.2021
130 Hotărârea nr. 130/25.11.2021 Hotărârea nr. 130/25.11.2021 privind modificarea și completarea HCL nr. 43/29.04.2021 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. VIZIBIL 25.11.2021 06.12.2021
131 Hotărârea nr. 131/25.11.2021 Hotărârea nr. 131/25.11.2021 privind aprobarea unor scutiri la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului local. VIZIBIL 25.11.2021 06.12.2021
132 Hotărârea nr. 132/25.11.2021 Hotărârea nr. 132/25.11.2021 privind preluarea din administrarea Clubului Sportiv Zimbru a unor bunuri predate în temeiul HCL nr.37/27.04.2017. VIZIBIL 25.11.2021 06.12.2021
133 Hotărârea nr. 133/25.11.2021 Hotărârea nr. 133/25.11.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. VIZIBIL 25.11.2021 06.12.2021
134 Hotărârea nr. 134/25.11.2021 Hotărârea nr. 134/25.11.2021 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea transportului de personae, mărfuri sau bunuri în regim de taxi. VIZIBIL 25.11.2021 06.12.2021
151 Hotărârea nr. 151/30.12.2021 Hotărârea nr. 151/30.12.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru Serviciul de îngrijire la domiciliu cod 8810ID- Serviciul de incluziune socială și asistență medical pentru unitățile de învățământ din cadrul Direcției de Asistență Socială Siret. VIZIBIL 30.12.2021 14.01.2022
152 Hotărârea nr. 152/30.12.2021 Hotărârea nr. 152/30.12.2021 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru lunile octombrie și noiembrie 2021 la Școala Gimnazială „Petru-Mușat”, Siret. VIZIBIL 30.12.2021 14.01.2022
153 Hotărârea nr. 153/30.12.2021 Hotărârea nr. 153/30.12.2021 pentru completarea Anexei la HCL nr. 100 din 24.11.2021 privind darea în administrare a unor bunuri către S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A.. VIZIBIL 30.12.2021 14.01.2022
154 Hotărârea nr. 154/30.12.2021 Hotărârea nr. 154/30.12.2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici fără contracte de prestări servicii de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea și administrarea acesteia, pe raza orașului Siret. VIZIBIL 30.12.2021 14.01.2022
155 Hotărârea nr. 155/30.12.2021 Hotărârea nr. 155/30.12.2021 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru salariații Spitalului de Boli Cronice, Siret pentru anul 2021. VIZIBIL 30.12.2021 14.01.2022
156 Hotărârea nr. 156/30.12.2021 Hotărârea nr. 156/30.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. VIZIBIL 30.12.2021 14.01.2022
150 Hotărârea nr. 150/30.12.2021 Hotărârea nr. 150/30.12.2021 privind stabilirea tarifelor pentru colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere practicate de către S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A.. VIZIBIL 30.12.2021 14.01.2022
149 Hotărârea nr. 149/30.12.2021 Hotărârea nr. 149/30.12.2021 privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din orașul Siret. VIZIBIL 30.12.2021 14.01.2022
148 Hotărârea nr. 148/30.12.2021 Hotărârea nr. 148/30.12.2021 privind majorarea cu 200 % a impozitului pe clădiri și terenul aferent clădirii, începând cu anul 2022, pentru clădirea și terenul situate în Siret, str. Lațcu-Vodă, nr. 4, proprietatea dlui Ursachi Ioan, ca urmare a constatării tehnice de clădire neîngrijită și teren neîngrijit. VIZIBIL 30.12.2021 14.01.2022
147 Hotărârea nr. 147/30.12.2021 Hotărârea nr. 147/30.12.2021 privind majorarea cu 200 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Siret, str. 9 Mai, nr. 12, proprietatea dlui Rabiniuc Constantin, ca urmare a constatării tehnice de clădire neîngrijită. VIZIBIL 30.12.2021 14.01.2022
146 Hotărârea nr. 146/30.12.2021 Hotărârea nr. 146/30.12.2021 privind majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în Siret, str. Ana Ipătescu, nr. 2, proprietatea doamnei Priscornic Elena, ca urmare a constatării tehnice de clădire neîngrijită. VIZIBIL 30.12.2021 14.01.2022
145 Hotărârea nr. 145/30.12.2021 Hotărârea nr. 145/30.12.2021 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor și a modalității de instituire/actualizare a taxelor speciale. VIZIBIL 30.12.2021 14.01.2022
144 Hotărârea nr. 144/30.12.2021 Hotărârea nr. 144/30.12.2021 pentru aprobarea procedurii privind majorarea impozitului pe clădirile sau terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutivi situate pe raza orașului Siret și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri/terenuri neîngrijite. VIZIBIL 30.12.2021 14.01.2022
143 Hotărârea nr. 143/30.12.2021 Hotărârea nr. 143/30.12.2021 privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Siret. VIZIBIL 30.12.2021 14.01.2022
142 Hotărârea nr. 142/30.12.2021 Hotărârea nr. 142/30.12.2021 privind stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de către persoanele asistate în Centrul de Asistență Socială „Ingvar Kamprad„ Siret pentru anul 2022. VIZIBIL 30.12.2021 14.01.2022
141 Hotărârea nr. 141/30.12.2021 Hotărârea nr. 141/30.12.2021 pentru aprobarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul privat al orașului Siret. VIZIBIL 30.12.2021 14.01.2022
140 Hotărârea nr. 140/30.12.2021 Hotărârea nr. 140/30.12.2021 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru lunile octombrie și noiembrie 2021 la Colegiul Tehnic „Lațcu-Vodă”, Siret. VIZIBIL 30.12.2021 14.01.2022
139 Hotărârea nr. 139/30.12.2021 Hotărârea nr. 139/30.12.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna ianuarie 2022. VIZIBIL 30.12.2021 14.01.2022
138 Hotărârea nr. 138/22.12.2021 Hotărârea nr. 138/22.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. VIZIBIL 22.12.2021 14.01.2022
1 HCL nr. 1 din 07.01.2022 HCL nr. 1 din 07.01.2022 privind aprobarea utilizării parțiale din excedentul cumulat al bugetului local, înregistrat la finele anului 2021, a sumei de 333.000 lei pentru plata cheltuielilor salariale. VIZIBIL 07.01.2022 31.01.2022
2 HCL nr. 2 din 07.01.2022 HCL nr. 2 din 07.01.2022 privind aprobarea înființării serviciului social Serviciul de Îngrijire la Domiciliu Cod 8810 ID-I și modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orașului Siret. VIZIBIL 07.01.2022 31.01.2022
3 HCL nr. 3 din 27.01.2022 HCL nr. 3 din 27.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2022. VIZIBIL 27.01.2022 14.02.2022
4 HCL nr. 4 din 27.01.2022 HCL nr. 4 din 27.01.2022 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic auxiliary pentru luna decembrie 2021 la Școala Gimnazială „Petru Mușat”, Siret. VIZIBIL 27.01.2022 14.02.2022
5 HCL nr. 5 din 27.01.2022 HCL nr. 5 din 27.01.2022 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic auxiliary pentru luna decembrie 2021 la Colegiul Tehnic „Lațcu-Vodă”, Siret. VIZIBIL 27.01.2022 14.02.2022
6 HCL nr. 6 din 27.01.2022 HCL nr. 6 din 27.01.2022 pentru aprobarea volumului de lucrări pentru anul 2022, care vor fi efectuate de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. VIZIBIL 27.01.2022 14.02.2022
7 HCL nr. 7 din 27.01.2022 HCL nr. 7 din 27.01.2022 privind aprobarea structurii pe specialități a membrilor Comisiei sociale de analizare a solicitărilor și repartizare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și a reprezentanților Consiliului local al orașului Siret în această comisie. VIZIBIL 27.01.2022 14.02.2022
8 HCL nr. 8 din 27.01.2022 HCL nr. 8 din 27.01.2022 pentru aprobarea apartenenței unui bun imobil la domeniul privat al orașului Siret. VIZIBIL 27.01.2022 14.02.2022
9 HCL nr. 9 din 03.02.2022 HCL nr. 9 din 03.02.2022 privind aprobarea utilizării parțiale din excedentul cumulat al bugetului local înregistrat la finele anului 2021, a sumei de 5.700.000 lei, la unele proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile. VIZIBIL 03.02.2022 03.02.2022
10 HCL nr. 10 din 14.02.2022 HCL nr. 10 din 14.02.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna martie 2022. VIZIBIL 14.02.2022 24.02.2022
11 HCL nr. 11 din 14.02.2022 HCL nr. 11 din 14.02.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022. VIZIBIL 14.02.2022 24.02.2022
12 HCL nr. 12 din 14.02.2022 HCL nr. 12 din 14.02.2022 privind aprobarea încheierii Contractului de comodat asupra spațiului în suprafață de 30 mp., situat în Siret, str. Castanilor, nr. 5 E, camera 4, jud. Suceava. VIZIBIL 14.02.2022 24.02.2022
13 HCL nr. 13 din 14.02.2022 HCL nr. 13 din 14.02.2022 pentru aprobarea apartenenței unui bun imobil la domeniul privat al orașului Siret. VIZIBIL 14.02.2022 24.02.2022
14 HCL nr. 14 din 14.02.2022 HCL nr. 14 din 14.02.2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a cheltuielilor aferente proiectului „Extindere și dotare Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului de Boli Cronice, Siret, jud. Suceava”, cod SMIS 125988. VIZIBIL 14.02.2022 24.02.2022
15 HCL nr. 15 din 03.03.2022 HCL nr. 15 din 03.03.2022 privind rectificarea bugetului local al orașului Siret. VIZIBIL 03.03.2022 11.03.2022
16 HCL nr.16 din 17.03.2022 HCL nr.16 din 17.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2022. VIZIBIL 17.03.2022 04.04.2022
17 HCL nr.17 din 17.03.2022 HCL nr.17 din 17.03.2022 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna ianuarie 2022 la Colegiul Tehnic „Lațcu-Vodă”, Siret. VIZIBIL 17.03.2022 04.04.2022
18 HCL nr.18 din 17.03.2022 HCL nr.18 din 17.03.2022 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna ianuarie 2022 la Școala Gimnazială „Petru Mușat”, Siret. VIZIBIL 17.03.2022 04.04.2022
19 HCL nr.19 din 17.03.2022 HCL nr.19 din 17.03.2022 privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul U.A.T. Siret. VIZIBIL 17.03.2022 04.04.2022
20 HCL nr.20 din 17.03.2022 HCL nr.20 din 17.03.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret. VIZIBIL 17.03.2022 04.04.2022
21 HCL nr.21 din 17.03.2022 HCL nr.21 din 17.03.2022 pentru aprobarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul privat al orașului Siret. VIZIBIL 17.03.2022 04.04.2022
22 HCL nr.22 din 17.03.2022 HCL nr.22 din 17.03.2022 pentru completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al orașului Siret, însușit prin HCL nr.86/2010, cu completările și modificările ulterioare. VIZIBIL 17.03.2022 04.04.2022
23 HCL nr.23 din 17.03.2022 HCL nr.23 din 17.03.2022 privind scoaterea la licitație în vederea vânzării terenurilor din domeniul privat al orașului Siret, în suprafață de 639 mp, imobil identificat cadastral cu nr. 33151 și în suprafață de 1361 mp, imobil identificat cadastral cu nr. 36074, situate în orașul Siret, str. Basarabiei, f.n. VIZIBIL 17.03.2022 04.04.2022
24 HCL nr.24 din 17.03.2022 HCL nr.24 din 17.03.2022 privind scoaterea la licitație în vederea vânzării terenului din domeniul privat al orașului Siret, în suprafață de 630 mp, imobil identificat cadastral cu nr. 36672, situate în orașul Siret, str. Alexandru cel Bun, f.n VIZIBIL 17.03.2022 04.04.2022
25 HCL nr.25 din 17.03.2022 HCL nr.25 din 17.03.2022 privind scoaterea la licitație în vederea vânzării terenului din domeniul privat al orașului Siret, în suprafață de 2060 mp, imobil identificat cadastral cu nr. 35346, situate în orașul Siret, str.Sucevei, f.n. VIZIBIL 17.03.2022 04.04.2022
26 HCL nr.26 din 25.03.2022 HCL nr.26 din 25.03.2022 privind atribuirea denumirii de „Parc Yitzhak Artzi, parcului din vecinătatea Școlii Gimnaziale „Petru Mușat”, Siret. VIZIBIL 25.03.2022 04.04.2022
27 HCL nr.27 din 25.03.2022 HCL nr.27 din 25.03.2022 privind aprobarea colaborării între UAT Orașul Siret și Deutscher Wirtschaftsklub Kronstadt- Clubul Economic German Brașov, în domeniul învățământului profesional și tehnic. VIZIBIL 25.03.2022 04.04.2022
30 Hotărâre nr. 30/28.04.2022 Hotărâre nr. 30/28.04.2022 alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2022 cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.04.2022 11.05.2022
31 Hotărârea nr. 31/28.04.2022 Hotărârea nr. 31/28.04.2022 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna februarie 2022 la Colegiul Tehnic „Lațcu-Vodă” Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.04.2022 11.05.2022
32 Hotărâre nr. 32/28.04.2022 Hotărâre nr. 32/28.04.2022 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna februarie 2022 la Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.04.2022 11.05.2022
33 Hotărârea nr. 33/28.04.2022 Hotărârea nr. 33/28.04.2022 privind aprobarea apartenenței unui bun imobil la domeniul privat al orașului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.04.2022 11.05.2022
34 Hotărârea nr. 34/28.04.2022 Hotărârea nr. 34/28.04.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, cu caracter normativ, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.04.2022 11.05.2022
35 Hotărârea nr. 35/28.04.2022 Hotărârea nr. 35/28.04.2022 privind obținerea acordului de principiu pentru realizarea studiilor preliminare în vederea realizării și finanțării unor parcuri eoliene și a unei fabrici de hidrogen de către General Capital Group. pe teritoriul orașului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.04.2022 11.05.2022
36 Hotărâre nr. 36/28.04.2022 Hotărâre nr. 36/28.04.2022 privind aprobarea apartenenţei unor bunuri imobile la domeniul privat al oraşului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.04.2022 11.05.2022
37 Hotărâre nr. 37/28.04.2022 Hotărâre nr. 37/28.04.2022 pentru aprobarea apartenenței unui bun imobil la domeniul privat al orașului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.04.2022 11.05.2022
38 Hotărâre nr. 38/28.04.2022 Hotărâre nr. 38/28.04.2022 privind aprobarea de pricipiu a încheierii Contractului de comodat asupra spațiului în suprafață de 30 mp., situat în localitatea Siret, str. Castanilor, nr. 5E, camera 4, jud. Suceava, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.04.2022 11.05.2022
39 Hotărâre nr. 39/28.04.2022 Hotărâre nr. 39/28.04.2022 privind prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general al S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. până la finalizarea procedurii de selecție în baza O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu caracter normativ, în unanimitate. VIZIBIL 28.04.2022 11.05.2022
40 Hotărâre nr. 40/28.04.2022 Hotărâre nr. 40/28.04.2022 privind aprobarea situaţiei financiare a S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. pe anul 2021, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.04.2022 11.05.2022
41 Hotărâre nr. 41/28.04.2022 Hotărâre nr. 41/28.04.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. pentru anul 2022, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.04.2022 11.05.2022
42 Hotărâre nr. 42/28.04.2022 Hotărâre nr. 42/28.04.2022 privind aprobarea apartenenței unui bun imobil la domeniul privat al orașului Siret, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.04.2022 11.05.2022
43 Hotărâre nr. 43/28.04.2022 Hotărâre nr. 43/28.04.2022 privind aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare, a indicatorilor tehnico-economici la nivel de documentație tehnico-economică (faza DALI – Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico-economici la nivel de DTAC (Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire) pentru proiectul Realizare sistem de alimentare cu apă a sistemelor de irigații aferente obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare spații publice urbane în centrul orașului Siret, județul Suceava" cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.04.2022 11.05.2022
44 Hotărâre nr. 44/28.04.2022 Hotărâre nr. 44/28.04.2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a cheltuielilor aferente proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program normal Luminița Oraș Siret, jud Suceava”, cod SMIS 120303. cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.04.2022 11.05.2022
45 Hotărâre nr. 45/28.04.2022 Hotărâre nr. 45/28.04.2022 privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I al anului 2022, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.04.2022 11.05.2022
46 Hotărâre nr. 46/28.04.2022 Hotărâre nr. 46/28.04.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 28.04.2022 11.05.2022
47 Hotărârea nr. 47/05.05.2022 Hotărârea nr. 47/05.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului "Actualizarea Planului Urbanistic General al Orașului Siret, județul Suceava”, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 05.05.2022 20.05.2022
48 Hotărârea nr. 48/05.05.2022 Hotărârea nr. 48/05.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Reabilitare clădiri din cadrul Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, jud. Suceava”, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 05.05.2022 20.05.2022
49 Hotărârea nr. 49/05.05.2022 Hotărârea nr. 49/05.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Reabilitarea clădirii internatului Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă” oraș Siret, jud. Suceava”, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 05.05.2022 20.05.2022
50 Hotărârea nr. 50/05.05.2022 Hotărârea nr. 50/05.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului "Cresterea eficientei energetice a pavilionului A din cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret, jud. Suceava”, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 05.05.2022 20.05.2022
51 Hotărârea nr. 51/05.05.2022 Hotărârea nr. 51/05.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului "Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Siret, județul Suceava”, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 05.05.2022 20.05.2022
52 Hotărârea nr. 52/05.05.2022 Hotărârea nr. 52/05.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului "Achiziționarea de infrastructuri TIC (Tehnologia informației și a comunicațiilor) în Orașul Siret, județul Suceava”, cu caracter normativ, în unanimitate; VIZIBIL 05.05.2022 20.05.2022
28 Hotărârea nr. 28/30.03.2022 Hotărârea nr. 28/30.03.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, cu caracter normativ, în unanimitate. VIZIBIL 30.03.2022 11.04.2022
29 Hotărârea nr. 29/30.03.2022 Hotărârea nr. 29/30.03.2022 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii din cadrul proiectului „Cresterea calitatii vietii in orasul Siret prin cultura, educatie permanenta si spatii urbane moderne”, cod SMIS 125425 (Faza Proiect Tehnic), cu caracter normativ, în unanimitate. VIZIBIL 30.03.2022 11.04.2022
53 Hotărârea nr. 53/26.05.2022 Hotărârea nr. 53/26.05.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2022; VIZIBIL 26.05.2022 15.06.2022
54 Hotărârea nr. 54/26.05.2022 Hotărârea nr. 54/26.05.2022 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru lunile martie și aprilie 2022 la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă”, Siret. VIZIBIL 26.05.2022 15.06.2022
55 Hotărârea nr. 55/26.05.2022 Hotărârea nr. 55/26.05.2022 pentru aprobarea decontării navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru lunile martie și aprilie 2022 la Școala Gimnazială „Petru Mușat”, Siret; VIZIBIL 26.05.2022 15.06.2022
56 Hotărârea nr. 56/26.05.2022 Hotărârea nr. 56/26.05.2022 privind aprobarea completării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Orașului Siret pentru perioada 2021-2030; VIZIBIL 26.05.2022 15.06.2022
57 Hotărârea nr. 57/26.05.2022 Hotărârea nr. 57/26.05.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de educație timpurie pe raza UAT Orașul Siret, județul Suceava; VIZIBIL 26.05.2022 15.06.2022
58 Hotărârea nr. 58/26.05.2022 Hotărârea nr. 58/26.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Construirea unei creșe în orașul Siret, județul Suceava; VIZIBIL 26.05.2022 15.06.2022
59 Hotărârea nr. 59/26.05.2022 Hotărârea nr. 59/26.05.2022 privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale domnului Adrian-Victor Ioniță, secretar general al orașului Siret, pentru perioada 15.06.2022- 15.06.2023; VIZIBIL 26.05.2022 15.06.2022
60 Hotărârea nr. 60/26.05.2022 Hotărârea nr. 60/26.05.2022 privind aprobarea modalității de ajustare a valorii restului de executat din contractual de execuție lucrări nr.9382/09.12.2019 pentru obiectivul de investiții „Extindere și reabilitare grupuri sanitare la Colegiul Tehnic Lațcu Vodă, Siret, jud. Suceava”; VIZIBIL 26.05.2022 15.06.2022
61 Hotărârea nr. 61/26.05.2022 Hotărârea nr. 61/26.05.2022 privind aprobarea modalității de ajustare a prețului contractului de execuție lucrări nr.8951/189/25.11.2019 pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de canalizare în orașul Siret-Vama Siret, județul Suceava; VIZIBIL 26.05.2022 15.06.2022
62 Hotărârea nr. 62/26.05.2022 Hotărârea nr. 62/26.05.2022 privind rectificarea bugetului local; VIZIBIL 26.05.2022 15.06.2022
63 Hotărârea nr. 63/26.05.2022 Hotărârea nr. 63/26.05.2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2021; VIZIBIL 26.05.2022 15.06.2022